Tikslai ir funkcijos

Muzikos inovacijų studijų centro tikslas – kryptinga muzikos inovacijų integracija į Akademijos studijų, mokslinių ir meninių tyrimų bei meno veiklas.

Centro veiklos uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas ir galimybes LMTA studentams, dėstytojams, mokslo ir meno darbuotojams gilinti teorines ir praktines žinias apie mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą, inovacijas ir jų sklaidą muzikos, garso ir kultūrinių bei kūrybinių industrijų srityse;
  • suteikti kvalifikuotą pagalbą bei užtikrinti aukštos klasės specializuotą muzikos technologijų infrastruktūrą studijų, tyrimų bei kūrybinėms veikloms LMTA plėtoti;
  • užtikrinti šiuolaikišką terpę LMTA studentams, dėstytojams, mokslo ir meno darbuotojams studijų, meno bei mokslo tyrimų veiklose;
  • inicijuoti ir/ar dalyvauti projektus muzikos inovacijų ir jų taikymo srityse bendradarbiaujant su kitais LMTA padaliniais.

 

Centro atliekamos funkcijos:

  • organizuoja ir koordinuoja su muzikos inovacijomis susijusias studijų, mokslinių ir meninių tyrimų bei meno veiklas;
  • sudaro sąlygas ir vykdo su Centro uždavinių įgyvendinimu susijusius projektus;
  • užtikrina atvirą inovacijoms terpę ir atitinkamą Centro infrastruktūros priežiūrą;
  • teikia metodinę ir technologinę paramą LMTA studentams, dėstytojams, mokslo ir meno bei kitiems darbuotojams muzikos inovacijų srityje, sudaro sąlygas LMTA darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
  • LMTA vadovybės pavedimu vykdo kitas su institucijos poreikiais susijusias muzikos ir garso technologijų, kultūrinių ir kūrybinių industrijų, inovacijų diegimo ir plėtros užduotis.